Wolontariusze w Parowozowni

Wolontariusze w Parowozowni

To są ci, którym nie jest obojętne dziedzictwo kultury technicznej, zwłaszcza transport kolejowy.

Od połowy sierpnia 2021 r. w skierniewickiej Parowozowni realizowany jest projekt pt.  Wracamy – wolontariusze przywracają blask skierniewickiej Parowozowni. Prace porządkowe i zabezpieczające jako forma kreowania patriotycznej postawy wobec dziedzictwa najstarszej powstałej z inicjatywy Polaków linii kolejowej. Dofinansowany został on ze środków Narodowego Instytutu Dziedzictwa (kwota 9 320,00 zł), a prowadzi go Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei.

Głównym celem realizowanego projektu jest zwiększanie świadomości na temat roli i wartości dziedzictwa kulturowego poprzez animowanie działalności społecznej, a zwłaszcza rozwijanie idei wolontariatu na polu ochrony dziedzictwa i opieki nad dziedzictwem kulturowym – w tym wypadku w postaci zabytkowej skierniewickiej Parowozowni. Angażuje on w prace na rzecz poprawy wyglądu zabytkowego obiektu (zlokalizowanego na skarpie doliny rzeki Skierniewki) dotychczasowych wolontariuszy oraz, co szczególnie istotne, nowe osoby. Ważnym aspektem działań jest również wzmocnienie potencjału i kompetencji PSMK oraz jego więzi z lokalną społecznością. Wolontariat w Parowozowni będzie również prowadził do poszerzania wiedzy o jedynej zachowanej zgodnie z pierwotnymi celami Parowozowni pierwszej prawdziwie polskiej linii kolejowej – Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej.

Szeroko zakrojone prace porządkowe i nakierowane na poprawę estetyki obiektu niewątpliwie przyczynią się do poprawy stanu zachowania dziedzictwa kulturowego w postaci skierniewickiej Parowozowni i wzmacniania jego wartości zabytkowej oraz jego lepszego wykorzystania jako atrakcji turystycznej w rozwoju gospodarczym i społecznym regionu i miasta Skierniewice. Podstawowym działaniem związanym z realizacją projektu jest uzupełnianie oszklenia uszkodzonego niestety wskutek powtarzających się aktów wandalizmu, a także wycinka pleniących się w sposób niekontrolowany samosiewów. Dotyczy to między innymi dawnych zasieków węglowych, których uporządkowanie wymaga zmasowanej akcji obejmującej nie tylko wycinkę roślin, ale również ich natychmiastową utylizację.

Do tej pory zostały zrealizowane dwa dwudniowe turnusy weekendowe oraz kilka pojedynczych spotkań mających na celu uporządkowanie terenu za dawną halą postojową parowozów oraz przygotowania do uzupełnienia oszklenia tego budynku (z użyciem podnośnika koszowego z racji na wysokość wykonywania prac).

Projekt bezpośrednio jest skierowany do wszystkich, którym nie jest obojętne dziedzictwo kultury technicznej, zwłaszcza transportu kolejowego. Ze względu na jego specyfikę zapraszamy wolontariuszy w wieku od 15 lat wzwyż, niezależnie od płci. Informacja o terminach poszczególnych prac będzie rozpowszechniana za pomocą profilu Stowarzyszenia na Facebooku - https://www.facebook.com/PeSeMKa. W październiku przewiduje się kilka spotkań  – zarówno w dni wolne od pracy jak również w niektóre dni robocze.

Dla zaangażowanych w prace na zakończenie działań planowany jest również wyjazd studialny do placówek muzealnych o charakterze technicznym, który będzie służyć wzmocnieniu ich zainteresowania obiektami zabytkowymi.